Wednesday, September 4, 2019

Corny Jokes Tagalog 104

PEDRO: Saan ka galing, p're?
BERTO: Sementeryo, libing ng byenan ko.
PEDRO: Bakit puro kalmot ang mukha at braso mo?
BERTO: Mahirap ilibing eh, lumalaban!

No comments:

Post a Comment